Λογότυπο Οδοντιατρίου Έλενα Κεμεκενίδου

Caring for Your Smile,
Every day

In our dental office, we offer high quality services with a personal touch. Whether you need a simple preventive visit or more complex treatments, we are here to support you. We invest in the latest technology and are constantly training to provide you with the best possible care. Your smile is our priority!

Services

Διακοσμητική Εικόνα - Οδοντιατρική Μασέλα

Seals and Immediate Repairs

We treat caries damage or fractures with fillings. During treatment, we remove the damaged part, clean and use a material such as composite resin to restore the tooth to its natural form.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι Εμφυτεύματος

Dental Implants

Dental implants are the standard solution for replacing lost teeth, combining both functionality and aesthetics. By applying the latest technology, implants offer a lifespan that can equal that of natural teeth.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι Καθαρισμού

Disposal / Cleaning

We keep your teeth clean and healthy by removing plaque and tartar. During the visit, we remove any debris that may have accumulated, thus preventing problems such as tooth decay.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι Λεύκανσης

Bleaching

Bleaching is one of the most popular aesthetic treatments in dentistry. It aims to improve the color of your teeth, giving you a brighter and more natural smile. The causes that can cause discolouration are many, but with the modern whitening techniques we use, you can get the smile you want, without degrading the quality of your teeth.

Διακοσμητική Εικόνα - Εργαλείας Εξαγωγής

Εxtractions

In some cases, the extraction of a tooth may be necessary. Whether it's due to deep cavity damage or a chipped tooth, our priority is always your safety and comfort. With our state-of-the-art techniques and training, we make sure the process is as painless and comfortable as possible for you.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι για Προσθετικές Αποκαταστάσεις

Prosthetic Restorations

When you're missing one or more teeth, prosthetic restorations can restore the function and appearance of your smile. From bridges and dentures to composite work, we use the best materials to give you a durable and natural look. Rediscover your smile with the custom solutions we offer.

en_GB